Home / Đố Vui / Đố Vui

Đố Vui

Câu 1 :

Có 2 sợi dây , mỗi sợi dây khi đốt cháy  thì sẽ cháy hết trong 1 tiếng đồng hồ , làm thế nào để biết biết thời gian trôi qua là 45 phút .

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

cùng lúc đốt 2 đầu sợi dây thứ nhất và 1 đầu của sợi dây thứ 2 , khi sợi dây thứ 1 cháy hết , lập tức đốt đầu còn lại của sợi dây thứ 2 ( lúc này đã hết 30 phút ) , và khi sợi dây thứ 2 cháy hết , thì ta được thêm 15 phút nửa => tổng thời gian là 45 phút 

Câu 2 :

Phân tích dãy số dưới đây cẩn thận và đưa ra số còn thiếu

35  20  14
27  12   18
5    2     ?

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Số 20 là số ta cần tìm vì :
(số ở cột đầu tiên) / (số ở cột thứ hai ) * 8 = số ở cột thứ ba.

Câu 3:

 Tìm số còn thiếu trong hình dưới đây

p10

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Số 2 vì :

(5 + 4) * 2 = 18

(12 + 8) * 3 = 60

(3 + 9) * 4 = 48

=>
(4 + 2) * 5 = 30


About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *