Home / Đố Vui / Đố Vui

Đố Vui

Câu 7:

Tìm số tụ nhiên khi x3 và trừ đi 2 thì bằng số đảo ngược của chính nó ?

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

28 là số cần tìm

28 * 3 – 2 = 82.

Câu 8:

Số tiếp theo trong dãy số dưới đây là số mấy ?

5, 16, 49, 104, ?

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

181 là số cần tìm

VD:
5+11 =>16
16+33 =>49
49+55 =>104
104+77 =>181

Câu 9:

Dấu ” ? ” trong hình dưới là số mấy ???

p7

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Số 23 là số cần tìm . Vì nếu bạn đổi ngược con số và tổng căn bậc 2 của các số đó sẽ bằng với số trong hình tròn .
61 = 16 và căn bậc 2 = 4
90 = 09 và căn bậc 2 = 3
18 = 81 và căn bậc 2 = 9
94 = 49 và căn bậc 2 = 7

4 + 3 + 9 + 7 = 23.


About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *