Home / Đố Vui / Đố Vui

Đố Vui

Câu 16:

Số tiếp theo trong dãy số sau đây là số mấy ???

       6, 14, 26, 98, __?

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

276 theo nguyên tắc sau :

6 = 1^1 + 2^1 + 3^1
14 = 1^2 + 2^2 + 3^2
36 = 1^3 + 2^3 + 3^3
98 = 1^4 + 2^4 + 3^4

1^5 + 2^5 + 3^5 = 276

Câu 17:

Có bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới đây ???

18

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

Có 18 hình vuông

Câu 18:

Hãy cho biết số tiếp theo của dãy số dưới đây là số ???

         2, 12, 36, 80, 150, ?

Xem Đáp Án

Xem Đáp Án

252 . bởi vì  tất cả các số theo quy tắc sau (n^3 + n^2)

số đầu tiên , n = 1
1^3 + 1^2 = 1 + 1 = 2

số thứ 2 , n = 2
2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12

số thứ 3 , n = 3
3^3 + 3^2 = 27 + 9 = 36

số thứ 4 , n = 4
4^3 + 4^2 = 64 + 16 = 80

số thứ 5 , n = 5
5^3 + 5^2 = 125 + 25 = 150

số thứ 6 , n = 6
6^3 + 6^2 = 216 + 36 = 252.


About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *